SEO

提出“教、学、做合一”的教育家是__________,提出“做中教,做中学,做中求进步”的教育家是__________。

2020-08-20 13:10

提出“教、学、做合一”的教育家是__________,提出“做中教,做中学,做中求进步”的教育家是__________。

正确答案:第二节幼儿教育的发展

本题考查陶行知和陈鹤琴的具体教育观点。

广义的教育包括__________、__________、__________三个部分。